Augusti 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 397 miljoner kronor i augusti, vilket är 3 411 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.

För de första åtta månaderna är den kassamässiga korrigeringen 8 713 miljoner kronor, vilket är 4 012 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I augusti påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 45 miljoner kronor. För de första åtta månaderna påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 199 miljoner kronor.

I juli översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 267 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Under de första åtta månaderna har uttagen från EU-kommissionens konto överstigit insättningarna med 4 152 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering 397 - 3 411 8 713 - 4 012 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt