Augusti 2018 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Avgiften till Europeiska unionen blev 3 149 miljoner kronor i augusti, vilket är 1 520 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.  

Avgiften för de första åtta månaderna uppgick till 21 536 miljoner kronor. Det är 9 083 miljoner kronor (72,9 procent) högre än samma period föregående år.  Den stora skillnaden beror dels på att EU återbetalade ett stort överskott till Sverige i januari 2017. Det gjordes även i januari 2018, men inte lika mycket. Dels har årsavgiften till EU för 2018 ökat med cirka 10 miljarder jämfört med 2017.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 149 1 520 21 536 9 083 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 149 1 520 21 536 9 083 39 511
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt