Augusti 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i augusti då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 71 miljoner kronor. Det är 385 miljoner kronor lägre jämfört med utfallet i augusti 2017.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 385 miljoner kronor. Det är 2 449 miljoner kronor (31,3 procent) lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår hittills i år till 7 855 miljoner kronor, vilket är 301 miljoner kronor lägre jämfört med samma period 2017.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för årets första åtta månader till 2 354 miljoner kronor. Överkurser för motsvarande period föregående år uppgick till 6 151 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna under perioden januari-augusti uppgick till 269 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 141 miljoner kronor jämfört med samma period 2017 då valutakursvinster på 410 miljoner kronor redovisades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-augusti var 6 283 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i augusti 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall augusti 2018 Utfall augusti 2017 Förändring augusti Utfall jan-aug 2018 Utfall jan-aug 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -487 1 336 -1 823 7 855 8 156 -301
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 698 204 493 2 191 1 384 807
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -243 -632 389 -2 354 -6 151 3 797
Summa räntor -32 908 -941 7 693 3 389 4 304
Räntor på in- och utlåning (*) -700 -250 -450 -3 447 -2 842 -604
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 609 -832 1 441 -269 -410 141
Kursförluster (+)/vinster (-) 53 487 -434 1 356 7 639 -6 283
Övrigt 0 0 0 -0 -0 0
Summa ränteutgifter -71 313 -384 5 333 7 776 -2 443

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 71 - 385 5 385 - 2 449 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 71 - 384 5 333 - 2 443 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 52 - 6 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt