Augusti 2018 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner blev 9 242 miljoner kronor i augusti, det är 445 miljoner kronor högre än i augusti 2017.  

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under augusti betalade Skatteverket ut 8 317 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 429 miljoner kronor (5,4 procent) mer än i augusti 2017.

Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 583 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med augusti 2017 och motsvarar en tolftedel av årsbudgeten.

Hittills i år uppgår de allmänna bidragen till kommunerna till 74 441 miljoner kronor. Det är 4 062 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 74 441 4 062 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 66 539 3 434 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 2 729 128 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 4 667 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt