Augusti 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 286 miljoner kronor i augusti, vilket är 305 miljoner kronor lägre än i augusti 2017. Det beror till största delen på att Kammarkollegiet redan i juli 2018 har betalat statsbidrag till industriforskningsinstituten på 370 miljoner kronor. I augusti 2017 gjordes en motsvarande utbetalning av medel med 315 miljoner kronor.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 4 347 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 595 miljoner kronor (15,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 315 miljoner kronor (96,1 procent) högre jämfört med perioden januari-augusti 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor för perioden januari-augusti, vilket också motsvarar hela det anvisade anslaget för år 2018. Utfallet är 111 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 286 - 305 4 347 595 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 118 4 1 222 90 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 315 741 111 741
1:5 Näringslivsutveckling 5 - 14 644 315 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 25 5 207 12 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 138 15 1 381 37 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 19 7 154 4 238
1:4 Tillväxtverket 15 6 173 - 4 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 36 5 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 2 139 5 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 1 14
1:11 Bolagsverket 4 2 30 17 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 11 - 2 94 - 4 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 2 - 3 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 10 - 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 206 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 0 - 1 13 - 2 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 55 4 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 27 1 244 19 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 45 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt