Augusti 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 592 miljoner kronor i augusti, vilket är 161 miljoner kronor högre än i augusti 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första åtta månaderna till 5 665 miljoner kronor. Det är 207 miljoner kronor (4,5 procent) lägre än samma period föregående år. Orsaken är att det gjordes en sen utbetalning av gårdsstöd avseende 2016 i juni 2017, någon motsvarande utbetalning har inte gjorts i år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 592 161 5 665 - 207 19 627
1:2 Insatser för skogsbruket 21 4 232 99 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 - 3 488 - 585 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 114 37 1 147 49 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 64 29 571 - 34 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 275 61 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 71 71 107
Övriga anslag 221 78 1 882 130 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 28 7 269 21 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 92 14 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 72 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 2 7 - 3 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 14 8 75 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 11 11 33 - 3 53
1:8 Statens jordbruksverk 27 11 376 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 3 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 9 5 21 - 38 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 31 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 42 42 125 119 283
1:14 Livsmedelsverket 13 - 5 156 - 63 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 - 6 163 95 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 1 1 44 - 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 1 92 12 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 4 310 - 56 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt