Augusti 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 495 miljoner kronor i augusti, vilket är 75 miljoner kronor högre än samma månad 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–augusti till 10 700 miljoner kronor. Det är 409 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 495 75 10 700 409 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 291 37 8 793 284 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 41 17 349 6 557
1:11 Finansinspektionen 49 7 391 41 606
1:12 Riksgäldskontoret 18 0 182 3 328
1:15 Riksrevisionen 28 1 217 1 330
Övriga anslag 69 13 768 74 1 309
1:1 Statskontoret 8 0 59 3 98
1:2 Kammarkollegiet 4 0 44 8 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 2 9 - 3 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 43 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 2 112 12 175
1:10 Bidragsfastigheter 20 6 133 20 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 1 - 5 14 - 5 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 3 56 11 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 9 7 77 49 177
1:19 Statens servicecenter 3 3 3 1 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt