Augusti 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 198 miljoner kronor i augusti. Det är 57 miljoner kronor högre än i augusti 2017. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 1 620 miljoner kronor. Det är 258 miljoner kronor (19,0 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslagen 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 respektive 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 198 57 1 620 258 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 87 5 704 56 2 100
1:2 Transportbidrag 22 - 11 223 3 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 89 63 693 199 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt