Augusti 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 412 miljoner kronor i augusti, det är 37 miljoner kronor högre än i augusti 2017.

För perioden januari till augusti uppgår utfallet till 11 736 miljoner kronor, det är 1 053 miljoner kronor (9,9 procent) högre. Det beror främst på att anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen är 385 miljoner kronor högre än samma period förra året.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 412 37 11 736 1 053 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 - 3 461 178 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 0 1 122 50 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 723 44 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 27 9 246 51 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 101 15 822 95 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 238 - 1 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 0 135 123 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 4 4 3 273 385 4 358
Övriga anslag 186 7 4 716 127 6 440
1:1 Statens kulturråd 1 1 28 4 55
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 6 1 22 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 9 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 200 20 214
2:3 Statens musikverk 8 0 74 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 25 0 96 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 1 75 0 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 43 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 10 4 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 19 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 12 - 2 22
6:1 Riksarkivet 40 8 287 8 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 3 175 25 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 10 - 10 55 - 2 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 172 3 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 56 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 28 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 8 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 61 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 12 - 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 28 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - 1 - 4 30 - 1 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 12 11 38 10 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 22 - 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 1 30 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 33 4 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 2 - 23
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt