Augusti 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 116 miljoner kronor i augusti, det är 659 miljoner kronor högre än i augusti 2017. Minskningen beror främst på månadsförskjutningar i utbetalning av statsbidrag för fler anställda i lågstadiet.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första åtta månader till 49 519 miljoner kronor. Det är 3 519 miljoner kronor (7,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 5 116 - 659 49 519 3 519 78 110
1:1 Statens skolverk 77 20 659 110 1 144
1:2 Statens skolinspektion 31 1 268 13 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 80 1 534 34 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 188 - 16 2 124 467 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 412 - 161 2 753 - 45 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning - 100 - 100 2 087 1 329 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 87 9 1 245 20 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 651 1 581 - 65 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 014 - 21 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 171 48 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 421 43 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 378 56 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 462 49 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 416 56 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 043 40 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 159 46 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 087 33 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 931 40 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 746 24 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 033 44 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 591 22 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 481 17 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 040 36 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 774 52 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 031 31 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 0 - 2 357 20 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 722 41 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 418 - 5 3 954 108 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 17 - 432
Övriga anslag 1 612 175 13 414 1 262 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 7 2 35 4 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 114 80 236 87 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 1 106 0 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 1 63 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 66 9 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 - 1 11 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 74 3 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 36 28 370 296 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 14 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 6 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 10 0 88 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 111 10 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 450 21 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 257 11 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 443 20 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 159 7 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 712 26 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 224 8 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 532 20 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 177 7 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 370 19 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 163 6 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 624 28 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 158 65 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 - 1 165 5 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 64 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 407 18 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 76 6 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 135 3 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 34 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 69 4 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 23 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 334 16 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 50 5 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 288 16 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 51 10 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 304 15 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 65 4 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 263 13 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 46 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 265 16 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 42 6 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 - 24 207 9 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 - 4 34 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 243 14 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 42 10 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 108 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 13 7 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 43 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 88 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 13 7 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 281 17 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 56 17 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 20 4 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 14 7 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 269 12 2 201 80 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 279 11 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 3 117 16 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 23 7 549 249 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 21 3 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 36 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 21 1 240 12 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 25 - 4 48
3:9 Sunet 6 2 35 9 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 3 2 19 0 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 - 1 87 - 1 100
4:1 Internationella program 0 0 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 6 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 11 3 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt