Augusti 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 925 miljoner kronor i augusti, det är 365 miljoner kronor lägre än i augusti 2017.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 12 186 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Från och med den 1 mars höjdes studiebidraget på gymnasiet med 200 kronor. Höjningen betalades ut retroaktivt under juli månad.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 925 - 365 12 186 5 24 450
1:1 Studiehjälp 1 - 2 2 439 331 4 170
1:2 Studiemedel 722 - 331 7 793 - 223 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 105 - 60 1 069 - 96 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 139 - 144 141
1:7 Studiestartsstöd 25 24 135 134 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 70 4 555 5 875
Övriga anslag 3 0 57 - 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 0 13 - 3 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt