Augusti 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 899 miljoner kronor i augusti, vilket är 202 miljoner kronor högre än i augusti 2017. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-augusti till 48 951 miljoner kronor. Det är 1 606 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för januari-augusti till 17 547 miljoner kronor vilket är 1 065 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än samma period föregående år. Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 163 407 personer under perioden januari-augusti. Det är en minskning med 9 041 personer (5,2 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-augusti 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 8 282 miljoner kronor, vilket är 2 675 miljoner kronor (47,7 procent) högre än perioden januari-augusti 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-augusti uppgår till 14 602, vilket är en ökning med 11 055 extratjänster (311,6 procent) jämfört med samma period föregående år. För 2018 används anslaget även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Hittills i år uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 1 059 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 681 miljoner kronor (6,0 procent) högre för de första åtta månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Det beror även på att utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 302 miljoner kronor (3,7 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 379 miljoner kronor (12,3 procent) jämfört med samma period 2017. 

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 722 miljoner kronor (17,8 procent) lägre under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-augusti till 33 416 personer per månad. Det är en minskning med 22,5 procent jämfört med samma period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i augusti 2018 jämfört med augusti 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av augusti till 341 982 personer, vilket är en minskning med 15 543 personer (4,3 procent) jämfört med augusti 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män som har minskat med 14 376 personer (7,5 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 2 743 personer (4,0 procent). Minskningen motverkas till betydande del av att antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda ökat med 1 576 personer (1,6 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Aug 2018 Aug 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 164 534 165 701 -1 167 -0,7
- varav födda i Sverige 65 434 68 177 -2 743 -4,0
- varav utrikes födda 99 100 97 524 1 576 1,6
Män 177 448 191 824 -14 376 -7,5
- varav födda i Sverige 76 564 82 901 -6 337 -7,6
- varav utrikes födda 100 884 108 923 -8 039 -7,4
Totalt antal inskrivna 341 982 357 525 -15 543 -4,3

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2018
Förändring
jämfört med
aug 2017
Utfall
jan-aug 2018
Förändring
jämfört med
jan-aug 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 899 202 48 951 1 606 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 511 44 5 185 - 267 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 123 - 135 17 547 - 1 065 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 990 298 8 282 2 675 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 595 46 12 020 681 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 77 17 819 160 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 148 24 946 92 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 356 - 122 3 341 - 722 5 262
Övriga anslag 98 29 812 51 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 1 74 - 5 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 26 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 1 45 6 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 38 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 69 25 525 24 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 20 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 31 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 12 - 10 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2 2 5 5 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt