Juli 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 238 miljoner kronor i juli, det är 970 miljoner kronor högre än i juli 2017. Det högre utfallet avser främst utbetalning av medel till landstingen med anledning av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om Ökad tillgänglighet – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Ökningen avser även utbetalning av Statligt tandvårdsstöd.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 48 249 miljoner kronor. Det är 8 146 miljoner kronor (20,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 15 483 miljoner kronor för de första sju månaderna. Det är 672 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår hittills i år till 6 073 miljoner kronor. Det är en ökning med 4 322 miljoner kronor (246,7 procent) jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (1 068 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 185 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår hittills i år till 14 217 miljoner kronor. Det är 858 miljoner kronor (6,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 238 970 48 249 8 146 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 625 197 3 577 310 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 15 483 672 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 668 609 6 073 4 322 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 35 21 1 567 578 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 22 - 88 638 331 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 070 44 14 217 858 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 104 65 2 264 204 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 61 - 29 1 445 855 1 533
Övriga anslag 382 - 5 2 986 17 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 3 20 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 1 51 2 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 84 7 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 31 13 217 12 465
1:9 Läkemedelsverket 8 1 78 8 135
1:10 E-hälsomyndigheten 20 18 68 - 20 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 0 233 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 48 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 53 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 33 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 1 61 - 51 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 70 14 586 29 1 083
5:1 Barnombudsmannen 3 4 13 0 25
5:2 Barnets rättigheter 2 - 2 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 7 - 1 107 - 14 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 20 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 - 25 272 - 6 607
8:1 Socialstyrelsen 64 12 412 69 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 53 4 418 32 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt