Juli 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i juli blev 1 516 miljoner kronor, vilket är 871 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 11 174 miljoner kronor. Det är 10 250 miljoner kronor (52,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 9 103 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 845 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt.

Asylsökande m.m. juli 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juli 1 877 2 323 -446 -19,2
- varav män (inkl. pojkar) 1 095 1 425 -330 -23,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 782 898 -116 -12,9
- varav ens. barn och unga 85 126 -41 -32,5

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juli 12 220 13 771 -1 551 -11,3
- varav män (inkl. pojkar) 7 338 8 326 -988 -11,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 882 5 445 -563 -10,3
- varav ens. barn och unga 549 704 -155 -22,0
- varav pojkar 410
- varav flickor 139

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2018 77 119 75 558 1 561 2,1
-varav asyl 12 546 19 960 -7 414 -37,1
-varav anhöriga till asylsökande 10 950 9 938 1 012 10,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med permanent uppehållstillstånd 5 067 5 223 -156 -3,0
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 24 791 19 225 5 566 29,0

Källa: Migrationsverket

Juli 2018 Juli 2017
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 60 692 90 066 -29 374 -32,6
- varav ensamkommande barn och unga 1 618 14 585 -12 967 -88,9

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 516 - 871 11 174 - 10 250 21 275
1:1 Migrationsverket 425 5 3 136 - 369 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 919 - 855 6 403 - 9 948 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 1 65 - 274 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
Övriga anslag 172 - 20 1 375 145 2 426
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 10 554 53 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 21 7 176 40 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 38 - 44 414 37 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 8 159 17 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 - 1 71 - 2 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt