Juli 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i juli blev 3 139 miljoner kronor, vilket är 854 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 25 268 miljoner kronor. Det är 4 018 miljoner kronor (18,9 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 3 139 854 25 268 4 018 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 3 042 847 24 518 4 026 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 84 7 647 - 17 1 199
Övriga anslag 13 1 103 9 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 63 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 1 26 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 6 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt