Juli 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 2 342 miljoner kronor, det är 469 miljoner kronor (25,0 procent) högre än samma månad föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

Hittills i år är utfallet  25 451 miljoner kronor, det är 263 miljoner kronor (1,0 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Av de totala utgifterna avser 17 192 miljoner kronor anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och 3 943 miljoner kronor avser anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 342 469 25 451 263 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 699 356 17 192 413 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 48 - 10 467 34 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar - 116 - 120 3 943 - 548 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 97 95 235 30 642
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 12 10 102 87 169
1:8 Försvarets radioanstalt 93 9 632 46 1 106
2:1 Kustbevakningen 91 18 704 29 1 143
2:4 Krisberedskap 250 172 646 1 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 120 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 54 642 56 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 60 3 583 49 1 110
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 5 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 19 4 113 5 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 3 1 97 7 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 2 - 2 40 5 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 1 5 1 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 52 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 14 11 21
2:7 Statens haverikommission 3 0 24 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 2 195 - 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt