Juli 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i juli blev 56 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 1 012 miljoner kronor. Det är 19 miljoner kronor (1,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 56 15 1 012 - 19 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 20 13 725 - 44 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 12 2 85 31 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 21 3 43
1:9 Svenska institutet 9 - 1 63 1 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 0 48 - 20 174
Övriga anslag 10 1 69 10 147
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 7 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 0 26 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 1 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 1 7 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt