Juli 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i juli blev 3 785 miljoner kronor, vilket är 318 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–juli till 26 898 miljoner kronor. Det är 918 miljoner kronor (3,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:6 Kriminalvården, 1:5 Sveriges Domstolar och 1:1 Polismyndigheten.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 785 318 26 898 918 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 951 194 13 798 212 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 102 8 804 39 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 114 - 1 896 - 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 - 2 383 5 697
1:5 Sveriges Domstolar 491 54 3 490 215 5 612
1:6 Kriminalvården 753 1 5 331 279 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 251 47 1 677 121 2 555
Övriga anslag 70 15 518 51 998
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 3 79 20 148
1:8 Rättsmedicinalverket 33 1 239 12 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 25 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 2 0 45 - 12 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 8 47 17 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 9 3 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 35 9 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt