Juli 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i juli blev 847 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–juli till 6 413 miljoner kronor. Det är 157 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 847 6 6 413 - 157 11 474
1:1 Skatteverket 553 2 4 311 - 71 7 594
1:2 Tullverket 150 - 3 1 040 - 7 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 144 7 1 061 - 79 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt