Juli 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i juli då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 844 miljoner kronor. I juli 2017 redovisades ett negativt utfall på 649 miljoner kronor.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 456 miljoner kronor. Det är 2 064 miljoner kronor (27,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-juli var 5 849 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna under perioden januari-juli uppgick till 878 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 1 300 miljoner kronor jämfört med samma period 2017 då valutakursförluster på 422 miljoner kronor redovisades.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för årets första sju månader till 2 111 miljoner kronor, vilket är 3 408 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår hittills i år till 8 342 miljoner kronor, vilket är 1 522 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juli 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juli 2018 Utfall juli 2017 Förändring juli Utfall jan-juli 2018 Utfall jan-juli 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -191 -406 215 8 342 6 820 1 522
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 155 53 102 1 494 1 180 314
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -120 -435 315 -2 111 -5 519 3 408
Summa räntor -156 -788 632 7 725 2 481 5 244
Räntor på in- och utlåning (*) -225 -139 -86 -2 746 -2 593 -154
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -535 -69 -466 -878 422 -1 300
Kursförluster (+)/vinster (-) 71 343 -272 1 304 7 153 -5 849
Övrigt 0 0 0 -0 -0 0
Summa ränteutgifter -845 -653 -192 5 404 7 463 -2 059

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 844 - 195 5 456 - 2 064 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 845 - 192 5 404 - 2 059 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 3 52 - 5 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt