Juli 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 769 miljoner kronor i juli, vilket är 382 miljoner kronor högre än i juli 2017. Det beror till största delen på att Kammarkollegiet redan i juli 2018 har betalat statsbidrag för strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten med 370 miljoner kronor. Motsvarande medel betalades ut i augusti 2017 med 315 miljoner kronor.  Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 4 062 miljoner kronor. Det är 901 miljoner kronor (28,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutets strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor, vilket är hela anslaget för 2018. Årsutfallet för anslaget var 630 miljoner kronor 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 769 382 4 062 901 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 145 - 8 1 103 87 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 370 370 741 426 741
1:5 Näringslivsutveckling 34 19 639 329 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 17 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 26 3 182 7 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 194 15 1 244 22 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 135 - 3 238
1:4 Tillväxtverket 16 - 1 158 - 10 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 32 5 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 121 3 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 1 14
1:11 Bolagsverket 2 1 26 15 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 83 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 2 - 3 2 - 3 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 4 3 10 - 1 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 9 9 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 181 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 13 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 8 0 48 3 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 4 217 18 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 40 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt