Juli 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 620 miljoner kronor i juli, vilket är 177 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 5 073 miljoner kronor. Det är 369 miljoner kronor (6,8 procent) lägre än samma period föregående år. Orsaken är att det gjordes en sen utbetalning av gårdsstöd avseende 2016 i juni 2017, någon motsvarande utbetalning har inte gjorts i år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 620 177 5 073 - 369 19 627
1:2 Insatser för skogsbruket 39 26 211 95 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 6 483 - 582 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 162 105 1 033 12 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 41 18 507 - 63 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 115 54 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 63 63 107
Övriga anslag 200 18 1 661 53 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 20 2 241 14 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 2 80 12 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 63 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 0 61 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 22 - 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 41 - 12 349 - 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 1 3 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 5 11 - 44 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 29 25 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 35 35 83 77 283
1:14 Livsmedelsverket 24 - 6 143 - 58 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 6 149 100 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 3 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 - 1 91 11 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 - 11 277 - 52 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt