Juli 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 3 010 miljoner kronor i juli, det är 315 miljoner kronor högre än i juli 2017.

För perioden januari till juli är utfallet 1 933 miljoner kronor högre än samma period 2017 och uppgår till 28 132 miljoner kronor. Det är framför allt  utgifterna för utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som blev högre.  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 3 010 315 28 132 1 933 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 281 132 11 030 414 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 255 175 11 598 1 477 21 347
1:3 Trafikverket 102 19 827 88 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 86 23 1 350 141 1 529
1:12 Transportstyrelsen 53 - 30 1 133 - 52 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 3 - 7 309 - 78 900
1:15 Sjöfartsstöd 141 4 804 - 42 1 518
Övriga anslag 90 1 1 081 - 14 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 66 - 1 167
1:7 Trafikavtal 3 - 5 466 4 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 31 3 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 101 - 50 150
1:13 Trafikanalys 6 0 36 3 68
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 20 6 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 2 74 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 3 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 26 19 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 4 40 5 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt