Juli 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 090 miljoner kronor i juli, vilket är 71 miljoner kronor högre än i juli 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–juli till 9 206 miljoner kronor. Det är 333 miljoner kronor (3,8 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 090 71 9 206 333 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 877 20 7 502 247 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 45 23 309 - 11 557
1:11 Finansinspektionen 48 7 342 33 606
1:12 Riksgäldskontoret 17 - 8 165 3 328
1:15 Riksrevisionen 28 0 189 0 330
Övriga anslag 76 29 699 61 1 309
1:1 Statskontoret 8 1 51 3 98
1:2 Kammarkollegiet 6 5 40 9 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 5 - 2 11 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 37 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 9 98 9 175
1:10 Bidragsfastigheter 20 9 112 14 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 13 0 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 49 8 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 8 5 68 42 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 2 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt