Juli 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 183 miljoner kronor i juli, vilket är 72 miljoner kronor högre än i juli 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för de första sju månaderna till 1 313 miljoner kronor. Det är 489 miljoner kronor (59,3 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 297 miljoner kronor (176,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 138 miljoner kronor (255,5 procent) jämfört med samma period 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 183 72 1 313 489 7 062
1:4 Boverket 26 12 153 35 308
1:6 Lantmäteriet 43 7 314 - 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 5 4 191 138 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 87 47 465 297 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 3 3 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
Övriga anslag 22 1 186 17 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 6 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 2 0 25 0 47
2:1 Konsumentverket 12 0 92 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 25 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 11 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt