Juli 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 071 miljoner kronor i juli, det är 122 miljoner kronor högre än i juli 2017.

För perioden januari till juli uppgår utfallet till 11 324 miljoner kronor, det är 1 015 miljoner kronor (9,8 procent) högre.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 071 122 11 324 1 015 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 7 6 458 181 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 3 1 118 51 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 102 8 637 40 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 5 2 219 43 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 113 26 722 80 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 106 237 - 1 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 1 133 122 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 095 133 3 269 380 4 358
Övriga anslag 744 49 4 531 120 6 440
1:1 Statens kulturråd 4 1 27 4 55
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 16 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 2 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 199 20 214
2:3 Statens musikverk 8 2 66 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 0 71 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 66 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 38 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 8 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 16 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 10 - 2 22
6:1 Riksarkivet 38 3 247 - 1 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 153 23 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 2 45 8 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 151 3 259
8:3 Bidrag till vissa museer 16 5 53 15 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 2 25 - 7 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 7 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 61 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 11 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 0 26 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 1 31 3 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 26 - 1 85
13:1 Stöd till idrotten 498 17 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 0 - 1 20 0 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 28 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 62 19 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 139 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 1 30 4 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 1 - 20 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 8 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt