Juli 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 4 740 miljoner kronor i juli, det är 369 miljoner kronor högre än i juli 2017. Det högre utfallet avser främst anslag 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första sju månader till 44 403 miljoner kronor. Det är 4 178 miljoner kronor (10,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 4 740 369 44 403 4 178 78 110
1:1 Statens skolverk 98 55 582 90 1 144
1:2 Statens skolinspektion 36 5 238 12 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 9 453 33 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 19 5 1 936 483 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 342 116 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 32 32 2 187 1 428 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 149 2 1 158 10 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 581 585 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 014 - 21 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 025 42 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 243 38 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 206 49 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 279 43 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 239 49 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 913 35 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 014 40 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 951 29 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 815 35 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 652 21 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 904 38 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 517 19 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 421 14 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 910 31 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 677 46 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 902 27 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 84 357 22 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 507 36 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 409 14 3 536 113 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 2 - 416
Övriga anslag 1 611 246 11 802 1 086 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 6 3 28 1 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 121 7 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 105 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 49 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 1 66 9 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 1 9 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 4 64 2 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 51 44 333 268 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 12 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 6 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 5 78 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 2 98 9 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 393 18 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 225 9 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 388 17 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 139 6 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 623 23 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 196 7 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 465 18 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 155 6 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 323 17 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 142 6 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 546 24 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 138 57 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 145 6 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 56 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 356 16 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 66 5 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 118 3 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 29 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 61 4 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 20 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 293 14 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 43 4 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 252 14 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 45 9 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 266 13 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 57 3 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 230 11 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 40 3 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 232 14 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 37 6 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 26 181 32 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 4 29 6 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 213 12 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 37 9 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 95 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 11 6 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 38 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 77 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 12 6 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 246 15 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 49 15 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 3 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 12 6 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 289 6 1 932 68 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 244 10 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 8 103 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 103 88 526 242 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 18 2 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 31 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 219 11 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 22 - 4 48
3:9 Sunet 4 3 30 7 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 2 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 1 16 - 2 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 84 0 100
4:1 Internationella program 0 - 7 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 1 9 1 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt