Juli 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Retroaktiv utbetalning av studiehjälp

Utfallet för Studiestöd blev 782 miljoner kronor i juli, det är 252 miljoner kronor högre än i juli 2017. Det beror på att studiebidraget på gymnasiet höjts med 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 1 mars och har utbetalats retroaktivt under juli månad.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 11 261 miljoner kronor. Det är 370 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 782 252 11 261 370 24 450
1:1 Studiehjälp 278 273 2 438 333 4 170
1:2 Studiemedel 338 13 7 071 108 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 58 - 5 963 - 37 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 139 - 144 141
1:7 Studiestartsstöd 10 10 110 110 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 63 2 485 1 875
Övriga anslag 3 0 54 - 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 - 1 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 12 - 3 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt