Juli 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 5 666 miljoner kronor i juli, vilket är 235 miljoner kronor högre än i juli 2017. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-juli till 43 053 miljoner kronor. Det är 1 404 miljoner kronor (3,4 procent) högre än samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för januari-juli till 15 425 miljoner kronor vilket är 929 miljoner kronor (5,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det lägre utfallet avser framför allt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, som minskat med 1 046 miljoner kronor (13,2 procent). Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 165 120 personer under perioden januari-juli. Det är en minskning med 9 017 personer (5,2 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-juli 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 7 292 miljoner kronor hittills i år, vilket är 2 377 miljoner kronor (48,4 procent) högre än för perioden januari-juli 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-juni uppgår till 14 375, vilket är en ökning med 11 079 extratjänster (336,1 procent) jämfört med samma period föregående år. För 2018 används anslaget även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Hittills i år uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 981 miljoner kronor.  

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 635 miljoner kronor (6,5 procent) högre för de första sju månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Det beror även på att utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 304 miljoner kronor (4,3 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 331 miljoner kronor (12,2 procent) jämfört med samma period 2017. 

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 601 miljoner kronor (16,8 procent) lägre under årets första sju månader jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-juli till 33 463 personer per månad. Det är en minskning med 23,0 procent jämfört med samma period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i juli 2018 jämfört med juli 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av juli till 338 930 personer, vilket är en minskning med 16 623 personer (4,7 procent) jämfört med juli 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 1 796 personer (1,1 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 3 269 personer (4,8 procent). Minskningen motverkas till betydande del av att antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda ökat med 1 473 personer (1,5 procent).

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 666 235 43 053 1 404 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 392 - 54 4 673 - 311 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 069 - 90 15 425 - 929 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 937 328 7 292 2 377 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 509 161 10 424 635 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 85 - 30 742 143 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 152 21 797 67 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 437 - 104 2 985 - 601 5 262
Övriga anslag 85 2 714 22 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 65 - 6 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 23 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 39 5 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 33 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 4 456 - 2 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 18 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 30 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 11 - 10 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 3 3 4 4 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt