Juli 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i juli 2 875 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än i juli 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första sju månaderna till 20 380 miljoner kronor. Det är 60 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 875 3 20 380 60 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 092 - 17 7 711 - 120 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 901 - 54 6 419 - 365 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 77 5 306 499 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 6 621 46 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 32 - 10 323 - 1 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt