Juli 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 71,9 miljarder kronor i juli. Det är 19,8 miljarder kronor lägre än jämfört med juli 2017. Det beror framför allt på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 22,7 miljarder kronor lägre. Skillnaden beror på att Riksgäldskontoret refinansierade  lån till Riksbanken, som förföll i augusti 2017, redan i juli 2017, vilket skapade månadsförskjutningar av utfallet 2017. De totala utgifterna för de första sju månaderna uppgår till 548,2 miljarder kronor. Det är 6,9 miljarder kronor (1,3 procent) högre än motsvarande period föregående år. Bland annat är utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8,2 miljarder kronor högre och utgifter för Utbildning och universitetsforskning 4,2 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration har däremot minskat med 10,3 miljarder kronor.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2018
Förändring
jämfört med
juli 2017
Utfall
jan-juli 2018
Förändring
jämfört med
jan-juli 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 183 13 8 400 358 14 571
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 8 112 19 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 129 2 557 - 9 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 68 - 1 463 19 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 14 11 49 - 11 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 2 55 2 97
3:1 Sametinget 3 - 1 27 2 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 691 - 47 4 391 - 94 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 185 31 1 693 130 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 14 6 344 292 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 28 4 50
6:3 Datainspektionen 7 3 47 18 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 10 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 129 0 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 106 17 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 5 - 3 15
8:1 Presstöd 3 - 1 354 - 30 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 20 2 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 11 2 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 090 71 9 206 333 16 356
1:1 Statskontoret 8 1 51 3 98
1:2 Kammarkollegiet 6 5 40 9 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 5 - 2 11 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 877 20 7 502 247 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 37 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 9 98 9 175
1:9 Statistiska centralbyrån 45 23 309 - 11 557
1:10 Bidragsfastigheter 20 9 112 14 269
1:11 Finansinspektionen 48 7 342 33 606
1:12 Riksgäldskontoret 17 - 8 165 3 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 28 0 189 0 330
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 13 0 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 49 8 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 8 5 68 42 177
1:19 Statens servicecenter 0 - 2 8
3 Skatt, tull och exekution 847 6 6 413 - 157 11 474
1:1 Skatteverket 553 2 4 311 - 71 7 594
1:2 Tullverket 150 - 3 1 040 - 7 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 144 7 1 061 - 79 1 947
4 Rättsväsendet 3 785 318 26 898 918 46 239
1:1 Polismyndigheten 1 951 194 13 798 212 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 102 8 804 39 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 114 - 1 896 - 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 53 - 2 383 5 697
1:5 Sveriges Domstolar 491 54 3 490 215 5 612
1:6 Kriminalvården 753 1 5 331 279 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 3 79 20 148
1:8 Rättsmedicinalverket 33 1 239 12 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 25 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 2 0 45 - 12 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 251 47 1 677 121 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 11 8 47 17 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 9 3 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 23 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 10 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 35 9 81
5 Internationell samverkan 56 15 1 012 - 19 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 20 13 725 - 44 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 12 2 85 31 192
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 7 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 0 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 21 3 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 0 26 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 1 19
1:9 Svenska institutet 9 - 1 63 1 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 1 7 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 0 48 - 20 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 2 342 469 25 451 263 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 699 356 17 192 413 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 48 - 10 467 34 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar - 116 - 120 3 943 - 548 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 97 95 235 30 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 0 0 5 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 12 10 102 87 169
1:7 Officersutbildning m.m. 19 4 113 5 218
1:8 Försvarets radioanstalt 93 9 632 46 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 3 1 97 7 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 2 - 2 40 5 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 1 5 1 9
2:1 Kustbevakningen 91 18 704 29 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 52 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 14 11 21
2:4 Krisberedskap 250 172 646 1 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 120 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 107 54 642 56 1 176
2:7 Statens haverikommission 3 0 24 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 2 195 - 3 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 3 139 854 25 268 4 018 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 3 042 847 24 518 4 026 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 84 7 647 - 17 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 63 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 1 26 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 6 0 18
8 Migration 1 516 - 871 11 174 - 10 250 21 275
1:1 Migrationsverket 425 5 3 136 - 369 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 919 - 855 6 403 - 9 948 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 - 1 65 - 274 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 79 10 554 53 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 21 7 176 40 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 38 - 44 414 37 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 8 159 17 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 6 - 1 71 - 2 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 238 970 48 249 8 146 79 843
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4 3 20 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 1 51 2 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 84 7 143
1:4 Tandvårdsförmåner 625 197 3 577 310 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 15 483 672 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 668 609 6 073 4 322 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 31 13 217 12 465
1:8 Bidrag till psykiatri 35 21 1 567 578 1 755
1:9 Läkemedelsverket 8 1 78 8 135
1:10 E-hälsomyndigheten 20 18 68 - 20 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 0 233 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 48 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 - 1 53 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 33 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet - 22 - 88 638 331 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 1 61 - 51 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 070 44 14 217 858 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 104 65 2 264 204 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 70 14 586 29 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 61 - 29 1 445 855 1 533
5:1 Barnombudsmannen 3 4 13 0 25
5:2 Barnets rättigheter 2 - 2 21 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 7 - 1 107 - 14 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 20 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 - 25 272 - 6 607
8:1 Socialstyrelsen 64 12 412 69 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 53 4 418 32 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 736 - 324 59 084 - 2 097 102 621
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 032 13 21 944 - 534 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 802 - 146 26 886 - 1 131 46 909
1:3 Handikappersättning 112 1 790 0 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 232 - 14 1 669 - 96 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 4 1 23 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 80 37 2 022 - 83 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 4 3 944 137 901
2:1 Försäkringskassan 464 - 217 4 765 - 392 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 38 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 875 3 20 380 60 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 092 - 17 7 711 - 120 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 901 - 54 6 419 - 365 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 760 77 5 306 499 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 91 6 621 46 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 32 - 10 323 - 1 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 304 773 55 234 3 784 94 586
1:1 Barnbidrag 2 664 430 18 141 2 284 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 4 099 353 25 638 1 509 42 959
1:3 Underhållsstöd 171 - 2 1 469 6 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 2 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 0 553 5 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 329 13 2 424 111 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 4 297 - 59 7 367
1:8 Bostadsbidrag 354 - 14 2 702 - 74 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 160 360 14 086 515 26 202
1:1 Etableringsåtgärder 18 - 54 171 32 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 660 628 10 364 1 868 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 429 - 47 3 025 - 89 5 179
1:4 Hemutrustningslån 12 - 8 88 - 59 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 65 4 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 - 6 68 20 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 - 8 215 28 389
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 5 5 42 42 80
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 24 24 28
4:1 Åtgärder mot segregation 15 15 15 15 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 8 8 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 166 - 1 378
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 666 235 43 053 1 404 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 392 - 54 4 673 - 311 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 069 - 90 15 425 - 929 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 937 328 7 292 2 377 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 509 161 10 424 635 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 2 65 - 6 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 85 - 30 742 143 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 23 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 39 5 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 33 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 152 21 797 67 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 437 - 104 2 985 - 601 5 262
1:13 Lån till körkort 151
2:1 Arbetsmiljöverket 52 - 4 456 - 2 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 18 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 30 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 30 0 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 11 - 10 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 3 3 4 4 19
15 Studiestöd 782 252 11 261 370 24 450
1:1 Studiehjälp 278 273 2 438 333 4 170
1:2 Studiemedel 338 13 7 071 108 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 58 - 5 963 - 37 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 139 - 144 141
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 - 1 35 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 12 - 3 29
1:7 Studiestartsstöd 10 10 110 110 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 63 2 485 1 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 4 740 369 44 403 4 178 78 110
1:1 Statens skolverk 98 55 582 90 1 144
1:2 Statens skolinspektion 36 5 238 12 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 66 9 453 33 723
1:4 Sameskolstyrelsen 6 3 28 1 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 19 5 1 936 483 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 121 7 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 342 116 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 1 105 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 49 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 1 66 9 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 1 9 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 4 64 2 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 32 32 2 187 1 428 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 149 2 1 158 10 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 51 44 333 268 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 1 581 585 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 12 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 014 - 21 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 81 6 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 5 78 3 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 2 98 9 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 025 42 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 243 38 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 206 49 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 279 43 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 239 49 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 913 35 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 014 40 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 951 29 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 815 35 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 652 21 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 904 38 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 517 19 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 421 14 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 910 31 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 677 46 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 902 27 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 393 18 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 225 9 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 388 17 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 139 6 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 623 23 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 196 7 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 465 18 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 155 6 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 323 17 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 142 6 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 546 24 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 138 57 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 145 6 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 56 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 356 16 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 66 5 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 118 3 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 29 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 61 4 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 20 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 293 14 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 43 4 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 252 14 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 45 9 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 266 13 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 57 3 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 230 11 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 40 3 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 232 14 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 37 6 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 26 181 32 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 4 29 6 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 213 12 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 37 9 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 95 3 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 11 6 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 38 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 77 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 12 6 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 246 15 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 49 15 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 18 3 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 12 6 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 289 6 1 932 68 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 6 - 84 357 22 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 244 10 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 507 36 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 42 42 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 409 14 3 536 113 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 8 103 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 103 88 526 242 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 18 2 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 31 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 30 1 219 11 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 0 22 - 4 48
3:9 Sunet 4 3 30 7 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 2 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 1 - 1 16 - 2 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 84 0 100
4:1 Internationella program 0 - 7 65 - 6 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 1 9 1 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 2 - 416
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 071 122 11 324 1 015 16 067
1:1 Statens kulturråd 4 1 27 4 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 7 6 458 181 589
1:3 Skapande skola 0 0 190 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 16 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 0 2 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 3 1 118 51 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 8 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 102 8 637 40 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 199 20 214
2:3 Statens musikverk 8 2 66 - 8 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 0 71 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 0 66 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 38 1 67
4:1 Statens konstråd 1 1 8 3 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 1 16 2 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 8 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 10 - 2 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 5 2 219 43 459
6:1 Riksarkivet 38 3 247 - 1 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 153 23 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 2 45 8 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 113 26 722 80 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 151 3 259
8:3 Bidrag till vissa museer 16 5 53 15 76
8:4 Forum för levande historia 3 - 2 25 - 7 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 7 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 61 1 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 11 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 0 26 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 1 31 3 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 106 237 - 1 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 26 - 1 85
13:1 Stöd till idrotten 498 17 1 476 22 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 0 - 1 20 0 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 1 133 122 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 095 133 3 269 380 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 28 4 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 62 19 148 16 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 139 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 4 1 30 4 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 1 - 20 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 8 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 183 72 1 313 489 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 6 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 26 12 153 35 308
1:5 Statens geotekniska institut 2 0 25 0 47
1:6 Lantmäteriet 43 7 314 - 1 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 5 4 191 138 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 87 47 465 297 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0 3 3 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 1 1 75
2:1 Konsumentverket 12 0 92 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 25 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 11 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
19 Regional tillväxt 222 66 1 422 201 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 105 35 617 50 2 100
1:2 Transportbidrag 14 - 5 201 14 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 103 36 604 136 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
20 Allmän miljö- och naturvård 556 206 5 224 933 10 828
1:1 Naturvårdsverket 39 3 291 20 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 28 28 132 20 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 43 35 988 540 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 6 - 39 594 26 868
1:5 Miljöforskning 18 18 51 - 2 79
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 143 - 3 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 216 20 315
1:8 Supermiljöbilspremie 42 25 200 25 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 29 8 136 6 246
1:10 Klimatanpassning 5 2 54 3 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 12 8 504 - 8 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 8 37 - 23 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 20 5 46
1:14 Skydd av värdefull natur 84 42 586 - 158 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 15 - 4 140 3 244
1:16 Klimatinvesteringar 49 15 400 154 1 640
1:17 Elbusspremie 0 0 14 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 10 10 26 26 100
1:19 Elfordonspremie 58 58 235 235 395
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 3 43 14 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 5 404 13 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
21 Energi 116 2 1 328 - 199 3 761
1:1 Statens energimyndighet 27 0 172 1 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 7 3 115 - 21 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 1 - 3 10
1:4 Energiforskning 62 6 745 2 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 - 2 78 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 65 4 121
1:7 Energiteknik 4 - 2 28 - 211 1 145
1:8 Elberedskap 5 - 2 80 3 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 1 18 - 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 26 8 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 3 010 315 28 132 1 933 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 281 132 11 030 414 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 255 175 11 598 1 477 21 347
1:3 Trafikverket 102 19 827 88 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 66 - 1 167
1:7 Trafikavtal 3 - 5 466 4 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 31 3 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 101 - 50 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 86 23 1 350 141 1 529
1:12 Transportstyrelsen 53 - 30 1 133 - 52 2 144
1:13 Trafikanalys 6 0 36 3 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 3 - 7 309 - 78 900
1:15 Sjöfartsstöd 141 4 804 - 42 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 20 6 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 2 74 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 3 - 3 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 26 19 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 4 40 5 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 620 177 5 073 - 369 19 627
1:1 Skogsstyrelsen 20 2 241 14 472
1:2 Insatser för skogsbruket 39 26 211 95 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 2 80 12 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 63 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 0 61 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 22 - 14 53
1:8 Statens jordbruksverk 41 - 12 349 - 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 1 3 2 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 6 483 - 582 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 5 11 - 44 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 29 25 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 35 35 83 77 283
1:14 Livsmedelsverket 24 - 6 143 - 58 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 6 149 100 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 162 105 1 033 12 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 41 18 507 - 63 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 - 1 91 11 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 115 54 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 - 11 277 - 52 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 63 63 107
24 Näringsliv 769 382 4 062 901 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 20 0 135 - 3 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 145 - 8 1 103 87 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 370 370 741 426 741
1:4 Tillväxtverket 16 - 1 158 - 10 272
1:5 Näringslivsutveckling 34 19 639 329 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 32 5 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 86 - 4 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 121 3 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 1 14
1:11 Bolagsverket 2 1 26 15 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 83 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 2 - 3 2 - 3 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 17 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 4 3 10 - 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 9 9 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 181 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 26 3 182 7 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 13 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 8 0 48 3 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 4 217 18 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 40 2 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 242 445 65 199 3 617 111 385
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 58 222 3 005 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 2 388 112 4 070
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 4 083 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 844 - 195 5 456 - 2 064 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 845 - 192 5 404 - 2 059 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 3 52 - 5 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 961 - 61 18 387 7 562 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 961 - 61 18 387 7 562 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 71 363 5 042 556 491 25 844 1 002 262
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 72 207 5 237 551 036 27 907 990 916
Riksgäldskontorets nettoutlåning 25 - 22 670 - 16 648 - 18 305 6 548
Kassamässig korrigering 492 - 2 132 8 316 - 601 0
Totala utgifter 71 880 - 19 760 548 159 6 938 1 008 810
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt