Juni 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i juni blev 6 837 miljoner kronor, vilket är 1 021 miljoner kronor högre än i juni 2017. Det högre utfallet avser främst utbetalning av medel till landstingen med anledning av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 42 011 miljoner kronor. Det är 7 177 miljoner kronor (20,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 13 168 miljoner kronor för det första halvåret. Det är 516 miljoner kronor (4,1 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för det första halvåret till 5 405 miljoner kronor. Det är en ökning med 3 712 miljoner kronor (219,4 procent) jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (1 068 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 187 miljoner kronor).

Utfallet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri uppgår för det första halvåret till 1 532 miljoner kronor. Det är 557 miljoner kronor (57,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet uppgår till 660 miljoner kronor för årets första sex månader. Det är 419 miljoner kronor (173,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Av de ökade utgifterna avser 348 miljoner kronor statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommuner för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för det första halvåret till 12 147 miljoner kronor. Det är 815 miljoner kronor (7,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. uppgår till 1 384 miljoner kronor för det första halvåret. Det är 884 miljoner kronor (176,8 procent) högre jämfört med det första halvåret 2017. De ökade utgifterna avser bland annat satsningar för införande av avgiftsfri simskola samt avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 837 1 021 42 011 7 177 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 503 49 2 952 113 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 - 351 13 168 516 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 054 973 5 405 3 712 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 25 6 1 532 557 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 215 193 660 419 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 044 90 12 147 815 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 74 3 2 159 138 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 140 93 1 384 884 1 533
Övriga anslag 467 - 35 2 604 22 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 1 - 5 16 - 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 - 11 43 1 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 71 6 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 16 - 13 186 - 1 465
1:9 Läkemedelsverket 10 0 71 7 135
1:10 E-hälsomyndigheten 7 - 24 47 - 38 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 35 5 199 15 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap - 20 - 27 40 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 18 2 53 2 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 28 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 47 142 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 11 0 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 8 - 14 51 - 50 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 105 2 515 15 1 083
5:1 Barnombudsmannen 0 0 10 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 6 19 7 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 18 - 8 100 - 14 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 4 1 18 2 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 39 - 2 233 19 607
8:1 Socialstyrelsen 72 14 348 57 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 81 3 365 27 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt