Juni 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i juni blev 1 173 miljoner kronor, vilket är 1 314 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 9 658 miljoner kronor. Det är 9 379 miljoner kronor (49,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 8 211 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 883 miljoner kronor. Det beror främst på att antalet personer som söker asyl som ensamkommande barn liksom antalet som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat kraftigt.

Asylsökande m.m. juni 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juni 1 634 2 363 -729 -15,5
- varav män (inkl. pojkar) 958 1 460 -502 -15,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 676 903 -227 -16,0
- varav ens. barn och unga 52 100 -48 -39,0

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-juni 10 338 11 448 -1 110 -9,7
- varav män (inkl. pojkar) 6 240 6 901 -661 -9,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 4 098 4 547 -449 -9,9
- varav ens. barn och unga 471 578 -107 -18,5
- varav pojkar 355
- varav flickor 116

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-juni 2018 66 661 64 875 1 786 2,8
-varav asyl 11 419 17 181 -5 762 -33,5
-varav anhöriga till asylsökande 9 769 8 778 991 11,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 4 413 4 654 -241 -5,2
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 21 831 16 913 4 918 29,1

Källa: Migrationsverket

Juni 2018 Juni 2017
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 62 418 92 828 -30 410 -32,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 173 - 1 314 9 658 - 9 379 21 275
1:1 Migrationsverket 450 - 165 2 712 - 375 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 510 - 815 5 485 - 9 093 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 4 - 316 63 - 272 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0 196 196 395
Övriga anslag 210 - 18 1 203 165 2 426
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 8 475 43 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 30 4 155 33 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 50 - 23 376 81 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 - 5 132 9 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 - 3 65 - 1 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt