Juni 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i juni blev 2 798 miljoner kronor, vilket är 721 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 22 129 miljoner kronor. Det är 3 163 miljoner kronor (16,7 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 2 798 721 22 129 3 163 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 679 741 21 475 3 179 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 102 - 22 562 - 24 1 199
Övriga anslag 17 2 91 8 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 1 7 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 2 55 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 1 24 3 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt