Juni 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap i juni blev 4 097 miljoner kronor, vilket är 797 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 23 109 miljoner kronor. Det är 206 miljoner kronor (0,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 097 - 797 23 109 - 206 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 640 - 305 15 493 57 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 50 - 35 419 44 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 655 - 346 4 059 - 428 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 27 - 83 138 - 66 642
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 14 90 76 169
1:8 Försvarets radioanstalt 91 4 539 37 1 106
2:1 Kustbevakningen 105 - 22 612 11 1 143
2:4 Krisberedskap 155 - 137 396 - 171 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 153 153 305 186 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 102 - 35 534 2 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 0
Övriga anslag 102 - 5 523 46 1 110
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 17 - 25 94 1 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 1 94 6 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 6 4 38 7 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 4 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 23 15 51 23 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 14 10 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 21 0 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 25 - 1 170 - 1 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 28 0 59
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt