Juni 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i juni blev 217 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 957 miljoner kronor. Det är 34 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 217 - 16 957 - 34 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 171 1 705 - 57 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 4 73 29 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 19 3 43
1:9 Svenska institutet 10 2 55 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 11 - 27 45 - 20 174
Övriga anslag 11 2 60 9 147
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 5 1 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 1 0 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 1 24 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 14 2 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 10 1 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 6 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt