Juni 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i juni blev 4 193 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 23 114 miljoner kronor. Det är 600 miljoner kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 4 193 - 78 23 114 600 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 152 - 92 11 847 17 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 124 10 703 30 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 141 - 7 782 - 3 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 55 - 2 330 7 697
1:5 Sveriges Domstolar 538 26 2 999 161 5 612
1:6 Kriminalvården 832 7 4 578 278 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 276 - 18 1 427 73 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 5 1 36 8 66
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 - 3 33 9 81
Övriga anslag 63 0 378 19 851
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 1 66 17 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 - 2 206 11 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 2 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 1 22 2 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 1 43 - 12 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 1 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 0 22 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 8 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 4 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt