Juni 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i juni blev 1 003 miljoner kronor, vilket är 228 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 5 566 miljoner kronor. Det är 162 miljoner kronor (2,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 1 003 - 228 5 566 - 162 11 474
1:1 Skatteverket 690 - 217 3 758 - 73 7 594
1:2 Tullverket 151 1 891 - 3 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 161 - 12 917 - 86 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt