Juni 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 5 952 miljoner kronor i juni, vilket är 2 423 miljoner kronor högre jämfört med juni 2017.

För det första halvåret är den kassamässiga korrigeringen 7 823 miljoner kronor, vilket är 1 531 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I juni påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 4 824 miljoner kronor. För det första halvåret påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 276 miljoner kronor.

I juni översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 615 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. Under det första halvåret har uttagen från EU-kommissionens konto överstigit insättningarna med 3 852 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Försvarsmakten redovisar i juni 451 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt. Hittills i år påverkar Försvarsmakten den kassamässiga korrigeringen positivt med 1 959 miljoner kronor med anledning av detta.

I juni redovisar Trafikverket 403 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För det första halvåret redovisar Trafikverket 1 718 miljoner kronor lägre belopp än vad som har tillförts räntekonto, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.  

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering 5 952 2 423 7 823 1 531 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt