Juni 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i juni då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 1 694 miljoner kronor. I juni 2017 redovisades ett negativt utfall på 1 239 miljoner kronor.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 300 miljoner kronor. Det är 1 869 miljoner kronor (22,9 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna under det första halvåret var 5 577 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna under årets första sex månader uppgick till 343 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 834 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2017 då valutakursförluster på 491 miljoner kronor redovisades.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för det första halvåret till 1 991 miljoner kronor, vilket är 3 093 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår under det första halvåret till 8 533 miljoner kronor, vilket är 1 307 miljoner kronor högre jämfört med första halvåret 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2018 Utfall juni 2017 Förändring juni Utfall jan-juni 2018 Utfall jan-juni 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -322 -657 335 8 533 7 227 1 307
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -8 -25 17 1 339 1 127 212
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -359 -635 276 -1 991 -5 084 3 093
Summa räntor -688 -1 317 628 7 881 3 269 4 611
Räntor på in- och utlåning (*) -311 -388 77 -2 521 -2 453 -68
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -1 113 197 -1 311 -343 491 -834
Kursförluster (+)/vinster (-) 416 268 148 1 233 6 810 -5 577
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 697 -1 241 -457 6 249 8 116 -1 867

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 694 - 455 6 300 - 1 869 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 1 697 - 457 6 249 - 1 867 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 1 51 - 2 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt