Juni 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 608 miljoner kronor i juni, vilket är 155 miljoner kronor högre än i juni 2017. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 3 293 miljoner kronor. Det är 519 miljoner kronor (18,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 310 miljoner kronor (105,2 procent) högre jämfört med det första halvåret 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 608 155 3 293 519 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 370 165 958 95 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 40 21 605 310 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 47 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 28 2 156 5 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 170 - 33 1 050 7 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 20 - 2 116 - 3 238
1:4 Tillväxtverket 27 - 18 143 - 9 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 2 27 4 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 57 - 2 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 22 3 103 2 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 24 15 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 71 - 2 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 6 6 - 4 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 20 7 - 13 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 155 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 0 11 - 1 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 41 2 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 38 7 190 14 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 34 3 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: