Juni 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 745 miljoner kronor i juni, vilket är 796 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 4 453 miljoner kronor. Det är 546 miljoner kronor (10,9 procent) lägre än samma period föregående år. Orsaken är att det gjordes en sen utbetalning av gårdsstöd avseende 2016 i juni 2017, någon motsvarande utbetalning har inte gjorts i år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 745 - 796 4 453 - 546 19 627
1:2 Insatser för skogsbruket 52 30 172 69 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 19 - 793 474 - 576 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 157 - 26 871 - 93 4 356
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 85 - 20 465 - 81 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 956 46 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 54 54 107
Övriga anslag 264 - 5 1 461 35 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 40 1 221 12 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 2 69 10 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 2 55 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 0 57 - 7 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 1 - 10 15 - 15 53
1:8 Statens jordbruksverk 43 - 13 308 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 - 1 3 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 8 11 - 39 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 25 21 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 3 48 42 283
1:14 Livsmedelsverket 21 - 8 119 - 52 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 24 20 143 94 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 3 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 - 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 44 9 89 12 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 57 5 240 - 40 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt