Juni 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 258 miljoner kronor i juni, vilket är 512 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 25 122 miljoner kronor. Det är 1 617 miljoner kronor (6,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 5 258 512 25 122 1 617 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 947 81 9 748 283 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 548 597 10 344 1 302 21 347
1:3 Trafikverket 124 - 2 725 69 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 166 - 197 1 264 118 1 529
1:12 Transportstyrelsen 184 - 5 1 080 - 22 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 15 - 4 306 - 71 900
1:15 Sjöfartsstöd 104 - 21 663 - 47 1 518
Övriga anslag 169 65 990 - 15 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 3 1 66 - 1 167
1:7 Trafikavtal 88 36 463 10 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 27 3 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 34 21 101 - 50 150
1:13 Trafikanalys 6 2 30 3 68
2:1 Post- och telestyrelsen 4 2 20 6 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 11 - 7 66 - 2 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 0 3 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 11 10 25 18 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 0 35 2 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt