Juni 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 792 miljoner kronor i juni, vilket är 245 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 4 669 miljoner kronor. Det är 727 miljoner kronor (18,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 792 - 245 4 669 727 10 828
1:1 Naturvårdsverket 57 10 252 17 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 12 - 36 104 - 7 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 94 - 65 944 505 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 25 - 46 588 65 868
1:5 Miljöforskning - 1 - 2 34 - 20 79
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 60 3 200 19 315
1:8 Supermiljöbilspremie 34 9 157 0 250
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 63 - 13 491 - 16 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 12 36 - 16 245
1:14 Skydd av värdefull natur 133 - 135 502 - 200 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 142 - 3 351 139 1 640
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 14 14 16 16 100
1:19 Elfordonspremie 53 53 177 177 395
1:20 Industriklivet 0 0 10 10 300
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 26 - 25 335 8 841
Övriga anslag 77 4 473 30 1 220
1:6 Kemikalieinspektionen 17 - 4 123 - 2 275
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 19 5 106 - 2 246
1:10 Klimatanpassning 7 2 50 1 214
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 - 3 19 6 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 0 125 8 244
1:17 Elbusspremie 2 2 14 11 100
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 2 36 11 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt