Juni 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i juni blev 1 546 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 8 116 miljoner kronor. Det är 263 miljoner kronor (3,3 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 546 3 8 116 263 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 280 4 6 626 227 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 42 - 46 264 - 33 557
1:11 Finansinspektionen 52 - 1 294 27 606
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 27 - 1 161 0 330
Övriga anslag 145 47 564 67 1 413
1:1 Statskontoret 7 - 1 43 2 98
1:2 Kammarkollegiet 7 - 2 34 4 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 6 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 1 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 32 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 84 0 175
1:10 Bidragsfastigheter 24 6 93 5 269
1:12 Riksgäldskontoret 44 19 148 11 328
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 1 10
1:16 Finansmarknadsforskning 6 - 2 13 0 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 41 6 92
1:18 Digitaliseringsmyndigheten 26 23 60 37 177
1:19 Statens servicecenter - 1 - 2 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt