Juni 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 209 miljoner kronor i juni, vilket är 35 miljoner kronor lägre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 1 201 miljoner kronor. Det är 135 miljoner kronor (12,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 209 - 35 1 201 135 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 94 - 25 512 15 2 100
1:2 Transportbidrag 6 2 187 19 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 109 - 10 501 100 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 1 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt