Juni 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 265 miljoner kronor i juni, vilket är 107 miljoner kronor högre än i juni 2017. Ökningen avser främst utgifter för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 1 131 miljoner kronor. Det är 417 miljoner kronor (58,5 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 250 miljoner kronor (195,0 procent) högre jämfört med det första halvåret 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 133 miljoner kronor (248,9 procent) jämfört med det första halvåret 2017.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 265 107 1 131 417 7 062
1:4 Boverket 25 2 127 23 308
1:6 Lantmäteriet 47 - 14 270 - 8 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 91 87 187 133 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 75 28 379 250 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 3 3 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 0 0 0 0 75
Övriga anslag 24 0 164 15 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 2 6 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 23 - 1 47
2:1 Konsumentverket 13 - 1 79 5 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 21 0 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 0 9 0 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 23 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 2 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt