Juni 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev i juni 1 034 miljoner kronor, vilket är 60 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 9 253 miljoner kronor. Det är 894 miljoner kronor (10,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 034 60 9 253 894 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 319 164 451 175 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 12 - 288 1 114 48 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 536 32 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 27 - 8 214 41 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 104 2 608 54 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 126 104 237 104 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 66 66 132 122 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 2 173 247 4 358
Övriga anslag 295 16 3 787 70 6 440
1:1 Statens kulturråd 6 1 23 2 55
1:3 Skapande skola 0 0 189 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 1 15 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 1 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 19 14 198 18 214
2:3 Statens musikverk 9 - 9 58 - 10 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 - 9 69 0 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 56 - 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 32 0 67
4:1 Statens konstråd 2 1 7 2 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 0 14 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 - 2 6 - 2 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 35 8 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 9 - 1 22
6:1 Riksarkivet 29 - 6 209 - 4 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 20 1 132 18 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 11 40 6 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 129 2 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 1 36 10 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 21 - 5 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 6 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 4 3 43 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 552 5 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 9 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 2 20 1 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 2 25 2 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 19 1 26 - 1 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 977 5 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 20 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 3 27 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 87 - 3 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 68 11 139 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 5 1 26 3 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 3 - 19 0
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering - 6 - 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt