Juni 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning i juni blev 8 209 miljoner kronor, vilket är 851 miljoner kronor högre än i juni 2017. Det högre utfallet i juni avser främst anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 39 663 miljoner kronor. Det är 3 809 miljoner kronor (10,6 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser bland annat anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (479 miljoner kronor), 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (1 397 miljoner kronor) samt 1:16 Fler anställda i lågstadiet (585 miljoner kronor).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 8 209 851 39 663 3 809 78 110
1:1 Statens skolverk 109 - 19 484 36 1 144
1:2 Statens skolinspektion 36 1 202 7 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 103 - 9 387 23 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 518 114 1 917 479 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 164 164 2 342 116 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 - 16 2 155 1 397 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 163 4 1 009 8 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 602 602 1 581 585 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 2 005 - 22 2 014 - 21 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 878 36 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 066 32 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 033 42 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 097 37 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 062 42 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 782 30 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 870 35 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 815 25 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 698 30 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 559 18 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 775 33 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 443 16 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 360 12 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 780 27 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 581 39 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 773 23 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 84 83 351 106 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 1 292 31 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 40 40 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 499 82 3 127 99 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer - 235 - 414
Övriga anslag 1 614 18 10 192 841 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 5 1 22 - 1 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 121 7 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 37 1 105 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 8 - 13 47 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 10 64 10 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 3 55 - 2 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 60 45 282 224 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 40 4 81 7 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 - 2 64 - 1 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 10 10 80 7 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 337 15 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 193 8 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 332 15 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 119 6 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 534 19 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 168 6 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 399 15 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 133 6 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 277 14 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 122 5 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 468 21 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 118 49 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 124 5 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 48 2 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 305 14 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 57 4 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 101 2 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 0 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 52 3 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 17 1 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 251 12 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 37 4 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 216 12 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 38 7 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 228 11 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 49 3 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 197 10 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 34 3 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 199 12 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 32 5 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 155 7 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 2 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 182 10 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 32 7 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 81 2 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 32 1 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 3 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 66 2 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 211 13 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 42 13 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 15 3 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 10 5 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 261 8 1 643 62 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 209 9 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 325 - 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 13 87 5 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 - 78 422 154 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 16 2 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 27 0 55
3:7 Kungl. biblioteket 32 1 189 9 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 2 19 - 4 48
3:9 Sunet 4 0 26 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 2 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 6 - 1 15 - 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 82 0 100
4:1 Internationella program 34 7 65 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 1 5 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 1 8 1 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt