Juni 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd i juni blev 873 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor högre än i juni 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 10 479 miljoner kronor. Det är 118 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juni 2018
Förändring
jämfört med
juni 2017
Utfall
jan-juni 2018
Förändring
jämfört med
jan-juni 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 873 16 10 479 118 24 450
1:1 Studiehjälp 334 8 2 161 60 4 170
1:2 Studiemedel 378 18 6 733 94 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 62 - 3 906 - 31 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 106 - 103 141
1:7 Studiestartsstöd 11 11 101 101 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 - 17 421 0 875
Övriga anslag 10 - 1 51 - 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 8 0 35 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 10 - 3 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt